Metropolis Business Card Case (des. Thomas Marutschke)

£35.00

The Metropolisbusiness card case, designed by Thomas Marutschke, comes from ACME Studios. ACME's logo is stamped on the back. The card case is presented in a black sleeve.

Like the ACME Studio writing instruments, the Acme business card cases are well designed and manufactured. Cases have mirror chrome metal finish inside and out with a unique image applied to the lid. For an artist's business cards or the cards of an enthusiast with a keen sense of style.